Brev fra Hans Bachmann, Estrup 27 november 1725

(Letter from Hans Bachmann, Estrup 27th Nov. 1725)

Dette er et forsøg på at lave en afskrift og oversættelse til engelsk af et brev fra Hans Bachmann til Estrup, dateret 27. november 1725.
Der er visse usikkerheder i brevet f.eks.
  • er det ikke givet at brevet er til en blodsbror
  • der er vanskeligheder med at læse selve håndskriften
  • visse begreber ligger klart uden for mit ordforråd.
Disse usikkerheder er markeret med ?spørgsmålstegn? og mine kommentarer med [klammer]
Afskriften på dansk er foretaget af Preben Mikkelsen, Børkop. Oversættelsen (undersættelsen?!?) er mit eget værk.
This is an attempt to translate a letter from Hans Bachmann to his "Brother". The translation is entented to be as close to the original danish text as possible.
There are several problems on the interpretation of the text:
  • It may not be a Brother of the blod he adresses
  • the handwriting is very difficult to read.
  • He might have planed a journey or actually made this journey.
These problems are marked with ?questionmarks? and my comments with [square brackets]
The transcription to modern danish was made by Preben Mikkelsen, Børkop. The Translation (or what you will ;-) was made by yours truly.
Suggestions for variations in the translations are welcome.

Dansk originalTranslation in English
Brev for 1725

Angede Districtet

Høytærede Hjertens Aller Kiereste Broder!

Fordi Jeg i lang tiid har været forehavende
at giøre en reyse till Fyhn, har Jeg icke
levnet mig Dend Ære at skrive Hierte Broder
till, mens en torne-sten ? [ligtorn] mig har incom-
moderet begge mine Fødder, har dette
været hinderlig. Nu er det Gudskelov
meest forbi, men for ikke at give Lei-
lighed til nye incommordite, Maae
Jeg Dog endnu i nogen tiid tage mig
i agt. Jeg haaber, at det heele icke kand
incommodere Nogen, at Udvisningen [tildelig af brændsel]
ikke saa hastig skeer, siden det dog førend
Frosten kommer, icke bliver Skou-Veyer.

---------------------------------

Imidlertid skall Jeg dog saasnart Jeg er
i dend etat, at foretage reysen, mig
dertil lade Indfinde. Indlagte ordre
erholte, mens som --- odense loge---
Borgerskabet. Saa formoder Jeg, at
Denne Pest icke kand strecke sig derfra,
hvorover Jeg tillader mig Hierte Broders
gode ?. Jeg længes hiertelig at have
dend Ære at tale Hierte Broder, og vill
derfor snarest muligt Pressere min
Annkomst. Imidlertid, Næst min
og min Kones ydmygste respect till
Hierte Broder og ? ? er Jeg ald min
Lifstid!

Høyt ærede Hierte allerkiereste
Broders
Estrup d. 27. Nov.
Ao 1725

rigtig troe forbundne
Broder og tiener

H. Bachmann

Letter for 1725

Angede District

Honourable most beloved bosom Brother!

Because I for such a long time
have been travelling on Fyn, I haven't
had the honour to write to my bosom brother,
while a Thorn stone ? [a corn ??] has incom-
modated both my feet, has
hindered this. It is now thank God
almost over, but to avoid
new incommodities, I must be
careful for some time.
I hope that this will not
incommodate anyone, that the assignment [of firewood]
would not be so hasty, since until
Frost arrives, the weather will not be right for forresting.

---------------------------------

However I shall as soon as I am
capable of making the journey and make my
appearance. The enclosed order
is obtained, but like ------oden--
citizenry. I assume that
this plague cannot spread from there,
where I allow my bosom brother's
good ???. I long heartfeltly to have
the honour to talk to my bosom brother and will
as soon as possible precipitate my
arrival. However, next to mine
and my wife's humble respect for
bosom brother and ? ? am I for
the rest of my life!

Honourable bosom most beloved
brother's
Estrup the 27th Nov.
Ao 1725

Truly obliged
brother and servant

H. Bachmann


- - - o O o - - -